Algemene voorwaarden basisclub

d.d. 01-09-2017

1. Definities

De Basisclub is een V.O.F. gedreven door drs. C.M.E. van de Poll (Psycholoog) en J.Mooij
MSc. (Orthopedagoog). De onderneming houdt zich bezig met het bevorderen van de
basiskennis, leerontwikkeling en zelfvertrouwen door ondersteuning en verrijking van
basisschoolleerlingen. Daarnaast is er aandacht voor schoolse en sociale vaardigheden van
de leerlingen. Ook richt de Basisclub zich op internationale kinderen waarbij de focus ligt op
de Nederlandse taal en cultuur.

Leerling is diegene die de dienst aanneemt. Het gaat hierbij om het helpen van de leerling
met het maken en leren begrijpen van de voorgeschreven leerstof, het geven van
(studie)aanwijzingen en het bevorderen van zelfvertrouwen.

Klant is de persoon die de overeenkomst aangaat met de Basisclub (de ouder(s) en/of
verzorger(s) van de leerling. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat het
besproken plan akkoord is gegeven.

Begeleiding is de verzamelnaam voor alle diensten die een klant bij de
Basisclub af kan nemen.

2. Algemeen

De overeenkomst wordt aangegaan op het moment dat de begeleiding start bij de Basisclub. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die de Basisclub aan de klant levert. Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De Basisclub is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal
minimaal 30 dagen voordat deze in werking treedt, schriftelijk of per e-mail kenbaar worden
gemaakt aan de klant.
Overeenkomsten met de Basisclub worden beheerst door Nederlands recht. Mochten er
geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens
eventueel derden in te schakelen.

3. Privacy en omgang met gegevens

De Basisclub zal de privacywetgeving zorgvuldig in acht nemen. Relevante
persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan de begeleider. Het gaat hierbij om gegevens
die noodzakelijk zijn om tot een goede samenwerking te komen, zoals e-mailadres en
telefoonnummer. Contactgegevens van de Basisclub zullen bij aanmelding aan ouders
worden verstrekt. Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Wel kan de Basisclub
de gegevens gebruiken voor het doen van commerciële mailings m.b.t. producten of
diensten die mogelijk interessant kunnen zijn voor de leerling. Alle mailings die leerlingen en
klanten van de Basisclub ontvangen, zullen altijd door en uit naam van de Basisclub worden
verstuurd.
De klant/leerling verplicht zichzelf tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of
haar contactgegevens. Dit kan eenvoudig via onze mail. Door de leerling vertelde feiten aan de Basisclub zullen, indien de leerling dit wenst, niet direct worden gedeeld met de ouders, tenzij de Basisclub dit noodzakelijk acht voor de fysieke of psychische toestand van de leerling of andere betrokkenen.

4. Inspanningsverplichting Basisclub en beperking aansprakelijkheid

De Basisclub verplicht zich alle inspanningen te verrichten die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht binnen het afgenomen dienstenpakket. De Basisclub biedt geen garantie voor de te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De Basisclub is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van de leerling tijdens het volgen van begeleiding. De Basisclub is niet verantwoordelijk voor schade aan de leerling of diens eigendommen die wordt opgelopen tijdens het traject tussen de woning of school en de locatie van de Basisclub. De aansprakelijkheid van de Basisclub is in alle geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de afgesproken dienstverlening door de opdrachtgever is betaald. De opdrachtgever vrijwaart de Basisclub van verdergaande claims en aansprakelijkheden.

5. Lessen afspreken, verschuiven, annuleren en ziekte

Het vastleggen van een begeleidingstraject gaat geheel in overleg met de Basisclub. Aan het begin van een begeleidingstraject stuurt de Basisclub een bevestiging met de afgesproken data en de factuur. Deze afspraken zijn bindend. Wijzigingen moeten minimaal 1 week voor de middag in kwestie zijn besproken en bevestigd door de Basisclub. Latere afmeldingen kunnen in verband met de personele bezetting en reeds ingeplande afspraken met alle andere leerlingen helaas niet worden ingehaald. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van de Basisclub als beslissend.

6. Gedragsnormen

Wij verwachten dat een leerling zich voldoende inzet en zich houdt aan de afspraken van de Basisclub. De Basisclub kan besluiten om de begeleiding stop te zetten als een leerling afspraken niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding (ook voor anderen) hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt. De Basisclub zal zich maximaal inzetten om tot een gewenst resultaat te komen.

7. Starten, stopzetten en wijzigen van de begeleiding

Een leerling kan zich op ieder gewenst moment van het schooljaar aanmelden. De begeleiding wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan na overleg na de evaluatie worden verlengd. Een leerling heeft te allen tijde het recht om de begeleiding stop te zetten. Eventuele reeds aan de Basisclub verschuldigde vergoedingen blijven dan verschuldigd.

8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm verzoeken wij te melden. Wij zullen een klacht binnen 14 dagen behandelen en de klant altijd schriftelijk of per e-mail berichten.

9. Tarieven

Klanten worden geacht geheel op de hoogte te zijn van de tarieven van de Basisclub. Deze worden duidelijk kenbaar gemaakt via een persoonlijke opdrachtbevestiging (planning & factuur) alvorens er van start wordt gegaan. Ook op de website zijn de tarieven terug te vinden.

Op alle tarieven is geen BTW van toepassing. De Basisclub is hier van vrijgesteld.

De Basisclub is gerechtigd de tarieven te wijzigingen en zal haar klanten daar minimaal een maand van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte brengen.

10. Betaling

Er wordt eenmalig een totaalbedrag gefactureerd en geïncasseerd voor het afgesproken begeleidingstraject. De factuur ontvangt de klant per e-mail aan het begin van het begeleidingstraject. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien dan na 14 dagen nog niet betaald is, wordt een tweede herinnering gestuurd per post. De begeleiding wordt dan stopgezet, totdat de betaling voldaan is. In verband met extra administratiekosten, wordt het factuurbedrag dan met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Als laatste versturen we (opnieuw na 14 dagen) een derde herinnering. Het factuurbedrag wordt dan nogmaals met 10% verhoogd met een minimum van € 5,00. Mocht daar binnen 7 dagen niet op gereageerd worden, dan wordt de incasso uit handen gegeven.
De wettelijke rente en incassokosten komen dan geheel voor rekening van de klant.

Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de Basisclub kenbaar te worden gemaakt.

11. Werkwijze

Na de eerste Basisclubmiddag wordt er een persoonlijk leerplan voor de leerling opgesteld voor het komende begeleidingstraject. Input van ouders, leerling en eventueel de leerkracht wordt hierin meegenomen. Dit leerplan ontvangt u per mail binnen een week nadat de begeleiding gestart is. Binnen een week na de laatste afgesproken Basisclubmiddag ontvangt u de evaluatie over het begeleidingstraject. Hierna wordt overlegd of het begeleidingstraject wordt gecontinueerd, aangepast of stopgezet.

nl_NL